สมัครสมาชิก HOB

อัฟโหลดภาพได้เฉพาะ .jpg | .jpeg | .png | .gif ความกว้าง ยาวของภาพไม่เกิน 600X300 และขนาดไม่เกิน 1MB.

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจ่ายผลตอบแทน(คอมมิชชั่น)

ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดอ่านข้อตกลงในการทำงานร่วมกันและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน(คอมมิชชั่น)

 • 1. บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ตัวแทนบริหารงานขายโครงการคอนโดมิเนียม นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้นรวมทั้งเป็นเจ้าของระบบการทำงาน “HOB”ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัท”
 • 2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ HOB
  • 2.1 HOB หรือ HARRISON ONLINE BROKERหมายถึง บุคคลทั่วไปที่เข้ามาเป็นสมาชิกนายหน้าอิสระกับ “บริษัท” ในระบบการทำงานที่เรียกว่า “HOB” โดยสมาชิกแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นพนักงานของ “บริษัท” แต่อย่างไรการลงทะเบียนขอสมัครเป็นสมาชิกนายหน้าอิสระ ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด รวมถึงอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
  • 2.2 ในกรณีที่สมาชิกนายหน้าอิสระก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ”บริษัท” หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม สมาชิกนายหน้าอิสระตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
  • 2.3 “บริษัท” สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกนายหน้าอิสระได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
   • - สมาชิกนายหน้าอิสระให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน
   • - สมาชิกนายหน้าอิสระกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาทุจริต
  • 2.4 สมาชิกนายหน้าอิสระ ไม่สามารถรับเงินจอง หรือเงินมัดจำ จากผู้จะซื้อ ในทุกๆ กรณี
 • 3. การจำกัดความรับผิดชอบ
  • 3.1 ถึงแม้ “บริษัท” จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์และอัพเดทข้อมูลอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ “บริษัท” ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น “บริษัท” จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูลการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ “บริษัท” ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
 • 4. สิทธิของ “บริษัท”
  • 4.1 “บริษัท” มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกนายหน้าอิสระทราบล่วงหน้า
  • 4. 2 สมาชิกนายหน้าอิสระตกลงและยอมรับว่าระบบการทำงาน เครื่องหมายการค้า แนวคิด โลโก้และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ software รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นหรือกำลังพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในระบบการทำงานนี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
 • 5. ทรัพย์ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ทาง “บริษัท” ให้สมาชิกนายหน้าอิสระช่วยกันทำงานผ่านระบบ “HOB”
 • 6. เจ้าของ Stock หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ชิ้นนั้น ๆ หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ขายได้ ไม่ว่าจะทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ดี ซึ่งบุคคลอื่นใดนั้นอาจจะเป็นสมาชิกนายหน้าอิสระหรือไม่เป็นก็ได้ โดยนำทรัพย์มาฝากขายผ่านระบบ “HOB”
 • 7. ทรัพย์ทุกรายการที่ “บริษัท” นำมาขายผ่านระบบ “HOB” ไม่ใช่ทรัพย์ของ “บริษัท” และทรัพย์นั้น ๆ ถูกกำหนดราคาโดยเจ้าของStock โดยเจ้าของStock จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่านายหน้าให้กับ “บริษัท”เพื่อที่ “บริษัท” จะนำไปจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกนายหน้าอิสระต่อไป
 • 8. ค่าตอบแทน (ค่าคอมมิชชั่น) สมาชิกนายหน้าอิสระที่ทำงานผ่านระบบ “HOB” จะได้รับค่าตอบแทน (ค่าคอมมิชชั่น) ตามสัดส่วนรายได้ที่ “บริษัท” ได้รับ มีรายละเอียดดังนี้
  • 8.1 เจ้าของ Stock จะได้รับค่าตอบแทน จำนวน 25% จากสัดส่วนที่ “บริษัท” ได้รับค่านายหน้าจากทรัพย์ชิ้นนั้น ๆโดยผู้ที่ส่งข้อมูลก่อน จะได้รับสิทธิ์ในการติดต่อก่อนตามลำดับในกรณีที่ข้อมูลซ้ำกัน (ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง”บริษัท”ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกับเจ้าของ Stock ลำดับถัดไป)
  • 8.2 สมาชิกนายหน้าอิสระ หรือ HOBแชร์ข้อมูลของทรัพย์บนเว็บไซต์ www.condo-compare.com เมื่อมีผู้จะซื้อสนใจทรัพย์จากการแชร์ข้อมูลของสมาชิกนายหน้าอิสระ หรือ HOB ติดต่อกลับผ่านเว็บไซต์ www.condo-compare.comและสามารถปิดการขายได้ จะได้รับค่าตอบแทน 5% จากสัดส่วนที่ “บริษัท” ได้รับค่านายหน้าจากทรัพย์ชิ้นนั้น ๆ (หลังจากหักค่าสต็อคและค่าแชร์แล้ว ถ้ามี)
  • 8.3 สมาชิกนายหน้าอิสระ หรือ HOB แนะนำให้ “บริษัท” รู้จักกับผู้จะซื้อโดยตรงและร่วมกันทำงานจนกระทั่งสามารถปิดการขายได้ จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 50% จากสัดส่วนที่ “บริษัท” ได้รับค่านายหน้าจากทรัพย์ชิ้นนั้น ๆ(หลังจากหักค่าสต็อคและค่าแชร์แล้ว ถ้ามี)
หมายเหตุ สมาชิกนายหน้าอิสระจะได้รับค่าตอบแทน ก็ต่อเมื่อสามารถปิดการขายได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอีเมล์ยืนยันการแชร์ข้อมูล และ”บริษัท” ได้รับค่านายหน้าครบถ้วน

Copyright © 2016 Condo-Compare All Rights Reserved